အလုံမြို့နယ်

အိမ်အမှတ်(၄၄)၊ သစ်တောလမ်း၊ စောရန်ပိုင်ရပ်ကွက်၊ အလုံ

အလုံမြို့နယ်