သာကေတမြို့ နယ်

အမှတ် ၄၆၉/H၊ ထူပါရုံ ၂၃ လမ်း၊ အရှေ့ ၂ မြောက်ရပ်ကွက်၊ သာကေတ

သာကေတမြို့ နယ်