လှိုင်သာယာမြို့ နယ်(အရှေ့)

တိုက်အမှတ်(၃) (Shop House) ကျန်စစ်သားလမ်း (၂၃) ရပ်ကွက် ကစင်ကျေးရွာအုပ်စု၊ လှိုင်သာယာ

လှိုင်သာယာမြို့ နယ်(အရှေ့)