လှိုင်သာယာမြို့ နယ်(အနောက်)

အမှတ် (၁၉၄)၊ ၁၁ ရပ်ကွက်၊ အနော်ရထာလမ်း၊ လှိုင်သာယာ

လှိုင်သာယာမြို့ နယ်(အနောက်)