လှိုင်မြို့ နယ်

အခန်း(၂၈) ဒုတိယထပ်၊ အမှတ် (၆၉) စိန်နဂါးတိုက်၊ အမှတ် (၉) ရပ်ကွက်၊ လှိုင်

လှိုင်မြို့ နယ်