လှည်းကူးမြို့နယ်

အိမ်အမှတ်(၁၇၀)၊ အမှတ်(၃)ကုတင်(၁၀၀)စစ်ဆေးရုံးရှေ့၊ မင်းလွင်ကုန်းကျေးရွာ၊ ထရန်စဖော်မာလမ်း၊ လှည်းကူး

လှည်းကူးမြို့နယ်