လသာမြို့ နယ်

အမှတ်(၆၃)၊ လသာအောက်လမ်း၊ (၃)ရပ်ကွက်၊ လသာ

လသာမြို့ နယ်