လမ်းမတော်မြို့နယ်

အမှတ် (၉၃)၊ ပထမထပ်၊ လှည်းတန်းလမ်း၊ (၅) ရပ်ကွက်၊ လမ်းမတော်

လမ်းမတော်မြို့နယ်