ရွှေပြည်သာမြို့ နယ်

အမှတ်(၆၅၃)၊ မဟာမြိုင်လမ်း၊ ၉ ရပ်ကွက်၊ ရွှေပြည်သာ

ရွှေပြည်သာမြို့ နယ်