ရန်ကင်းမြို့ နယ်

အမှတ်(၁၅၆)၊ သစ္စာလမ်းသွယ်(၁)၊ ၁၂ ရပ်ကွက်၊ ရန်ကင်း

ရန်ကင်းမြို့ နယ်