မှော်ဘီမြို့ နယ်

အမှတ်(၂၀၃)၊ ရန်ကုန်-ပြည်လမ်း၊ ပေတရာပိုင်း၊ တပ်ကြီးကုန်းရပ်ကွက်၊ မှော်ဘီ

မှော်ဘီမြို့ နယ်