မြောက်ဥက္ကလာပမြို့ နယ်

အမှတ်(၅၃၂)ပထမထပ် ၊စံပယ်(၂)လမ်း၊(ဌ)ရပ်ကွက်၊ မြောက်ဥက္ကလာပ

မြောက်ဥက္ကလာပမြို့ နယ်