ဗဟန်းမြို့ နယ်

အမှတ်(၂၀)၊ မဟူရာလမ်း၊ ကျိုက်ကဆံရပ်ကွက်၊ ဗဟန်း

ဗဟန်းမြို့ နယ်