ဒဂုံမြို့သစ် (အရှေ့ပိုင်း) မြို့နယ်

အိမ်အမှတ်(၂၆၃)၊ ကျောင်းလမ်းမကြီး၊ (၅၂) ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမြို့သစ် (အရှေ့ပိုင်း)

ဒဂုံမြို့သစ် (အရှေ့ပိုင်း) မြို့နယ်