ဒဂုံမြို့သစ် (တောင်ပိုင်း) မြို့နယ်

တိုက်အမှတ် ၄၀၊ အမှတ်(၁၀၃)၊ အင်းဝအိမ်ရာ၊ မြိတ်လမ်း၊
၂၀ရပ်ကွက်အပိုင်၊ ဒဂုံမြို့သစ် (တောင်ပိုင်း)

ဒဂုံမြို့သစ် (တောင်ပိုင်း) မြို့နယ်