ဒဂုံမြို့နယ်

အိမ်အမှတ်(၁၉/ခ)၊ ဗိုလ်ရာညွှန့်လမ်းသွယ်၊ ယောမင်းကြီးရပ်ကွက်၊ ဒဂုံ

ဒဂုံမြို့နယ်