ဒဂုံဆိပ်ကမ်းမြို့ နယ်

အမှတ်(၄၅၀)၊ ပါရမီလမ်း၊ (၈၀)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံဆိပ်ကမ်း

ဒဂုံဆိပ်ကမ်းမြို့ နယ်