ထန်းတပင်မြို့ နယ်

အမှတ်(၃)ရပ်ကွက်၊ ချောင်းညီကိုလမ်းနှင့် နတ်စင်လမ်းထောင့်၊ ထန်းတပင်

ထန်းတပင်မြို့ နယ်