တွံတေးမြို့နယ်

အိမ်အမှတ်(အ/၇)၊ အုန်းပင်စုရပ်ကွက်၊ မဟာဗန္ဓုလလမ်း၊ တွံ့တေး

တွံတေးမြို့နယ်