တောင်ဥက္ကလာပမြို့ နယ်

အမှတ်(၁၀၇၄)၊ ယဿဝတီလမ်း၊ ၁၃ရပ်ကွက်၊ တောင်ဥက္ကလာပ

တောင်ဥက္ကလာပမြို့ နယ်