တိုက်ကြီးမြို့ နယ်

အမှတ်(၃၆၄)၊ ဦးစိုးရင်နေအိမ်၊ မြို့မဆေးရုံလမ်း၊ ဗောဓိကုန်းရပ်ကွက်၊ တိုက်ကြီး

တိုက်ကြီးမြို့ နယ်