ဆိပ်ကြီးခနောင်တိုမြို့ နယ်

အမှတ်(၄၃)၊ ဗဟိုလမ်း၊ ဆိပ်ကြီးအရှေ့ရပ်ကွက်၊ ဆိပ်ကြီးခနောင်တို

ဆိပ်ကြီးခနောင်တိုမြို့ နယ်