စမ်းချောင်းမြို့ နယ်

အမှတ်(၂၄ - အေ) (ပထမထပ်)၊ မကြီးကြီးလမ်း၊ မုန့်လက်ဆောင်းကုန်း (တောင်)ရပ်ကွက်၊ စမ်းချောင်းမြို့နယ်

စမ်းချောင်းမြို့ နယ်