စမ်းချောင်းမြို့နယ်

အမှတ်(၂၄ - အေ) (ပထမထပ်)၊ မကြီးကြီးလမ်း၊ မုန့်လက်ဆောင်းကုန်း(တောင်)ရပ်ကွက်၊ စမ်းချောင်း

စမ်းချောင်းမြို့နယ်