ခရမ်းမြို့ နယ်

အမှတ်(၇၇၀)၊ မစိုးရိမ်လမ်း၊ အမှတ်(၁၂)ရပ်ကွက်၊ ခရမ်း

ခရမ်းမြို့ နယ်