ကြည့်မြင်တိုင်မြို့ နယ်

အမှတ်(၆၃၇)၊ အောက်ကြည့်မြင်တိုင်လမ်း၊ ဘောဂရပ်ကွက် ၊ကြည့်မြင်တိုင်

ကြည့်မြင်တိုင်မြို့ နယ်