ကမာရွတ်မြို့နယ်

အမှတ်(၁၂)၊ ဒုတိယထပ်၊ လှည်းတန်းလမ်း၊ (၃)ရပ်ကွက်၊ ကမာရွတ်

ကမာရွတ်မြို့နယ်