ရပ်စောက်မြို့နယ်

နယ်မြေ(၃)၊ မြို့ဦးရပ်ကွက်၊ ရပ်စောက်

ရပ်စောက်မြို့နယ်