တောင်ကြီးမြို့ နယ်

အမှတ် ၇/၁ အနောက်မြို့ပတ်လမ်း ကျောင်းကြီးစုရပ်ကွက် နယ်မြေ(၈)၊ တောင်ကြီး

တောင်ကြီးမြို့ နယ်