တာချီလိတ်မြို့ နယ်

အမှတ် ၇(ခ)/၂၁၊ ဆန်ဆိုင်း(ခ)ရပ်ကွက်၊ ဝမ်မိုင်ကွက်သစ်၊ တာချီလိတ်

တာချီလိတ်မြို့ နယ်