ကျိုင်းတုံမြို့ နယ်

အမှတ်(၁၄၄)၊ မိုင်းယန်းလမ်း၊ နမ့်ခင်နွဲ့(၁) အမှတ်(၄)ရပ်ကွက်၊ ကျိုင်းတုံ

ကျိုင်းတုံမြို့ နယ်