စစ်ကိုင်းမြို့နယ်

၂၅ လမ်း၊ ၄ လမ်းနှင့် ၅ လမ်းကြား၊ ရွှေမင်းဝံရပ်ကွက်၊ စစ်ကိုင်း

စစ်ကိုင်းမြို့နယ်