ကသာမြို့နယ်

အမှတ် (၁၂)၊ ကမ်းနားလမ်း၊ မြောက်ပိုင်းရပ်ကွက်၊ ကသာ

ကသာမြို့နယ်