Contour Background 1-01.png

rl0g'qkdif&m aMunmcsufrsm;

rl0g'qkdif&m oabmxm;aMunmcsuf

ဩဂုတ်လ ၁၂ ရက်

၂၀၂၀

ကျွန်ုပ်တို့၏ ပြည်သူ့ရှေဆောင်ပါတီသည် မူဝါဒ၊ လုပ်ငန်းလမ်းစဉ်များကို အခြေပြု၍ ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်သော (Programmatic Party) ဖြစ်ပါသည်။ ပါတီ၏ ဆောင်ပုဒ်ဖြစ်သည့် "လူထုဘဝ အဓိက" ဆိုသည့်အတိုင်း ပြည်သူလူထုတစ်ရပ်လုံးအတွက် ကောင်းမွန်သော အနာဂတ် တည်ဆောက်ရန် ချမှတ်ထားသော မူဝါဒများကို ပြည်သူအများ သိရှိစေပြီး လိုအပ်သည့် အကြံဉာဏ်နှင့် အပြုသဘော ဝေဖန်ချက်များ ပေးပို့နိုင်ရန်အတွက် အောက်ပါအတိုင်း အသိပေးကြေညာအပ်ပါသည်။

ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန် အောက်ပါ PDF ကို ဒေါင်းလုပ်လုပ်ပါ။

8888 'Drkdua&pDta&;awmfyHk 32 eSpfjynfh oabmxm;aMunmcsuf

ဩဂုတ်လ ၈ ရက်

၂၀၂၀

ပြည်သူ့ရှေ့ဆောင်ပါတီသည် အနာဂတ်တွင် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း နိုင်ငံသားတိုင်း တရားမျှတာမှုကို ရရှိခံစားနိုင်ရန် လိုအပ်လျက်ရှိသော ဥပဒေပြုရေး၊ အုပ်ချုပ်ရေးနှင့် တရားစီရင်ရေး ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများကို ဆက်လက်တောင်းဆို ဆောက်ရွက်သွားမည်သာမက အတိတ်တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သော မတရားမှုများကို ချဉ်းကပ်ရာတွင် နိုင်ငံတကာ သင်ခန်းစာများအရ အပြုသဘောဆောင်ပြီး တရားမျှတသော ပြန်လည်ပေါင်းစည်းပေးရေးမူ (Restorative Justice) ဖြင့် လုပ်ငန်းစဉ်များကို အကြံပြုတင်ပြအပ်ပါသည်။

အသေးစိတ် ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန် အောက်ပါ PDF ကို ဒေါင်းလုပ်လုပ်ပါ။

2008 zJGUpnf;yHk tajccHOya' jyifqifjcif; oabmxm;aMunmcsuf

ဩဂုတ်လ ၆ ရက်

၂၀၂၀

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတွင် ဒီမိုကရေစီစနစ်သို့ အသွင်ကူးပြောင်းနိုင်ရန် ရေးဆွဲထားခဲ့သော ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမှာ တတိယငါးနှစ်သက်တမ်းလွှတ်တော်များ အတွက် ရွေးကောက်တင်မြှောက်မည့် ပါတီစုံ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကြီး ကျင်းပရန် အချိန်သို့ပင် ဆိုက်ရောက်လာခဲ့ပြီဖြစ်ရာ ပြောင်းလဲလာသော ခေတ်စနစ်လိုအပ်ချက်အရသော်လည်းကောင်း၊ ဒီမိုကရေစီစနစ် ပြည့်ဝခိုင်မာစွာ ကျင့်သုံးနိုင်ရန်အတွက်သော်လည်းကောင်း လာမည့် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်တွင် ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေအား အဆင့်ဆင့် ပြင်ဆင်သင့်သည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့ ပြည်သူ့ရှေ့ဆောင်ပါတီမှ အလေးအနက်ခံယူပါသည်။

ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန် အောက်ပါ PDF ကို ဒေါင်းလုပ်လုပ်ပါ။

73 eSpfajrmuf tmZmenfaeY o0PfvTmeSifh wkdufwGef;ESId;aqmfcsuf

ဇူလိုင်လ ၁၉ ရက်

၂၀၂၀

ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနှင့်တကွ အာဇာနည်သူရဲကောင်းတို့ကဲ့ နိုင်ငံချစ်စိတ်ရှိကြသော၊ အတွေးအခေါ်အယူအဆ ထက်မြက်ကြသော၊ တရားမျှတမှုနှင့် နိုင်ငံတော်ကြီး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကို လိုလားကြသော လူငယ်လူရွယ်များကို လက်တွဲခေါ်ယူကာ ညီညတ်လှပသော ဖယ်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီ နိုင်ငံတော်သစ်ကြီးကို အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီးများ၏ မှာကြားချက်အတိုင်း တည်ဆောက်သွားကြပါစို့ ဟု ပြည်သူ့ရှေ့ဆောက်ပါတီမှ တိုက်တွန်းနှိုးဆော်အပ်ပါသည်။

ဖတ်ရှုရန် အောက်ပါ PDF ကို ဒေါင်းလုပ်လုပ်ပါ။

ukdApf-19 aemufqufwGJ vlrIpD;yGm;oufa&mufrIrsm;twGuf rl0g'

ဧပြီလ ၁၇ ရက်

၂၀၂၀

ကမ္ဘာအနှံ့တွင် ဖြစ်ပွားပြီး မြန်မာနိုင်ငံသို့ ကူးစက်ပျံ့နှံ့နေသော ကိုဗစ်-၁၉ ကူးဆက်မြန်အဆုတ်ရောင်ရောဂါကို ရှေ့တန်းက တိုက်ပွဲဝင်နေကြသော ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများ၊ စေတနာ့ဝန်ထမ်းများ၊ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများအားလုံးနှင့် အိမ်ထဲတွင် နေထိုင်ခြင်းဖြင့် ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ထုတ်ပြန်ချက်များကို လိုက်နာသော ပြည်သူများအားလုံး ဘေးဘယာဝေးကွာပါစေကြောင်း ပြည်သူ့ရှေ့ဆောင်ပါတီမှ ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သအပ်ပါသည်။

ကိုဗစ်-၁၉၏ မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် သက်ရောက်နိုင်မှုကို လေ့လာရာတွင် ကျန်းမာရေး၊ စီးပွားရေးနှင့် လူမှုရေး စသည်ဖြင့် ကဏ္ဍအသီးသီးသို့ ထိခိုက်လျက်ရှိကြောင်း ထုတ်ပြန်ထားသောသတင်းများအရ သိရပါသည်။ နိုင်ငံတော်အစိုးရ၏ ဦးဆောင်မှုအောက်တွင် ပုဂ္ဂလိက ကဏ္ဍလုပ်ငန်းစဉ်များကို ထိရောက်စွာ ဦးစားပေး အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်သွားသင့်ကြောင်း လေးနက်စွာ အကြံပြုအပ်ပါသည်။

အသေးစိတ်များကို ဆက်လက်ဖက်ရှုရန် အောက်ပါ PDF ကို ဒေါင်းလုပ်လုပ်ပါ။

75 ESpfajrmuf pdef&wkwyfrawmfaeY oabmxm;aMunmcsuf

မတ်လ ၂၇ ရက်

၂၀၂၀

ယနေ့အချိန်တွင် ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံ အခြေခံဥပဒေ၌ တပ်မတော်၏ နိုင်ငံရေးဦးဆောင်မှုအခန်းကဏ္ဍတွင် ပါဝင်နေမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ဝိဝါဒကွဲပြားနေပြီး အရပ်ဘက်စစ်ဘက် ဆက်ဆံရေးအခြေအနေများ ယိုယွင်းလာကာ အမျိုးသားရင်ကြားစေ့ရေး အလှမ်းကွာလျက်ရှိသည်ကိုလည်း သတိပြုမိပါသည်။

သို့ဖြစ်၍ ယခုကာလတွင် ပြည်သူ့ရှေ့ဆောင်ပါတီသည် မူဝါဒ၊ လုပ်ငန်းစဉ်များကို ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ကြောင်း သန္နိဌာန်ပြု တင်ပြအပ်ပါသည်။

အသေးစိတ်ဖတ်ရှုရန် အောက်ပါ PDF ကို ဒေါင်းလုပ်လုပ်ပါ။

udkApf-19\ jynfolvlxktay: tusKd;oufa&mufrI aMunmcsuf

မတ်လ ၂၅ ရက်

၂၀၂၀

၂၀၁၉ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလမှစ၍ တရုတ်နိုင်ငံ ဝူဟန်မြို့မှ စတင်ဖြစ်ပွားခဲ့သော ကိုဗစ်-၁၉သည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းသို့ လျင်မြန်စွာ ကူးစက်ပျံ့နှံ့လျက်ရှိရာ မြန်မာနိုင်ငံသို့လည်း ရောဂါကူးစက် ပြန့်ပွားလာမည်ကို ပြည်သူများက စိုးရိမ်ကြောင့်ကြလျက်ရှိပါသည်။

ပြည်သူ့ရှေ့ဆောင်ပါတီမှ ကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ် ထိန်းချုပ်ရေးအတွက် တစ်တပ်တအား ပါဝင်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် လုပ်ငန်းစဉ်များကို ရှေ့ဆောင် ရှေ့ရွက်ပြုက ဆောင်ရွက်သွားရန် ဆုံးဖြတ်ထားကြပါသည်။

အသေးစိတ်ဖတ်ရှုရန် အောက်ပါ PDF ကို ဒေါင်းလုပ်လုပ်ပါ။

wdkif;&if;om; r[mrdwfygwDrsm;eSifh yl;aygif;aqmif&Gufa&; rl0g'

ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၂ ရက်

၂၀၂၀

ပြည်သူ့ရှေ့ဆောင်ပါတီသည် တာဝန်ယူမှု တာဝန်ခံမှုအပြည့်ဖြင့် ပြည်သူ့ရှေ့မှ မားမားမတ်မတ်ရပ်တည်ကာ နိုင်ငံရေး လုပ်ငန်းစဉ်များအား စုပေါင်းစွမ်းအားဖြင့် လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်မည့်ပါတီ ဖြစ်ပါသည်။ ပါတီမှ ချမှတ်ထားသော အခြေခံမူ ၂၁ ချက် နှင့် စံတန်ဖိုး ၅ ချက်တို့အား ဦးထိပ်ပန်ဆင်၍ စစ်မှန်သော တိုးတက်ပြောင်းလဲမှုများ ရရှိစေရန် လူထုလူတန်းစား အလွှာပေါင်းစုံနှင့် လက်တွဲဖွဲ့စည်း တည်ဆောက်သွားပါမည်။

ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန် အောက်ပါ PDF ကို ဒေါင်းလုပ်လုပ်ပါ။