ဥတ္တရသီရိမြို့ နယ်

ရာဇူဒိုင်(၂)လမ်း၊ ရွှေနံ့သာရပ်ကွက်၊ ဥတ္တရသီရိ

ဥတ္တရသီရိမြို့ နယ်