ပျဉ်းမနားမြို့ နယ်

အမှတ်(၁၅/၂ဝ)၊ ဓမ္မာရုံလမ်း၊ ရန်နိုင်ရပ်ကွက်၊ ရန်အောင်(၂)အုပ်စု၊ ပျဉ်းမနား

ပျဉ်းမနားမြို့ နယ်