တပ်ကုန်းမြို့နယ်

အိမ်အမှတ်(၁၂၄)၊ နယ်မြေ 3၊ ကွက်သစ် 10 လမ်း၊ ဗိုလ်မင်းရောင်ရပ်ကွက်၊ တပ်ကုန်း

တပ်ကုန်းမြို့နယ်