ဇဗ္မူသီရိမြို့ နယ်

အမှတ်(၃၃၆/၃၃၇)၊ ပိတောက်လမ်းမကြီးနှင့် ယင်းမာလမ်းသွယ်ထောင့် ၊ သပြေကုန်း၊ ဇမ္ဗူသီရိ

ဇဗ္မူသီရိမြို့ နယ်