သထုံမြို့ နယ်

အမှတ်(၂၅၈)၊ ပိတောက်လမ်း၊ (စ)ရပ်ကွက်၊ သုဝတီမြို့သစ်၊ သထုံ

သထုံမြို့ နယ်