ကျိုက်ထိုမြို့ နယ်

အမှတ်(၄၅၄)၊ ကော့စံနိုင်ရပ်ကွက်၊ ဗိုလ်ချုပ်လမ်းနှင့်စက်စုလမ်းထောင့်၊ ကျိုက်ထို

ကျိုက်ထိုမြို့ နယ်