အမရပူရမြို့နယ်

ငယ်တိုးကျေးရွာအုပ်စု၊ ယမ်းပြိုင်ရပ်ကွက်၊ ကမ်းနားလမ်း၊ အမရပူရ

အမရပူရမြို့နယ်