သာစည်မြို့နယ်

အမှတ် (၃)၊ ရွှေနဂါးဆန်စက် နှင့် ဆီစက်၊ ဟန်ဇားကျေးရွာ၊ သာစည်

သာစည်မြို့နယ်