ဝမ်းတွင်းမြို့နယ်

အမှတ် (၃) ရပ်ကွက်၊ မြို့မလမ်း၊ ဝမ်းတွင်း

ဝမ်းတွင်းမြို့နယ်