မြင်းခြံမြို့နယ်

အမှတ် (၁၄၄)၊ မြို့မစျေးအနီး၊ (၇) ရပ်ကွက်၊ မြင်းခြံ

မြင်းခြံမြို့နယ်