မိတ္ထီလာမြို့နယ်

(၂၂)လမ်း၊ မြို့သစ်(၂)၊ အောင်ဆန်းရပ်ကွက်၊ မိတ္ထီလာ

မိတ္ထီလာမြို့နယ်