မဟာအောင်မြေမြို့နယ်

အမှတ် (၈)၊ ၈၁လမ်း * ၈၂ လမ်းကြား၊ ၄၄ လမ်း၊ ရွှေဘုန်းရှိန်ရပ်ကွက်၊ မဟာအောင်မြေ

မဟာအောင်မြေမြို့နယ်