ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ်

က - ၅၈၉၊ ခ - ၁၄၂ ၊ ထိန်ကုန်း(၇)လမ်း ၊ ပြည်ကြီးတံခွန်

ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ်