ပျော်ဘွယ်မြို့နယ်

အမှတ် ၁၂/၁၅၊ ပြည်သာယာ ၁၂ လမ်း၊ ပြည်သာယာရပ်ကွက်၊ ပျော်ဘွယ်

ပျော်ဘွယ်မြို့နယ်