တံတားဦးမြို့နယ်

အမှတ် (၃) နယ်မြေ၊ တံတားဦး-မြို့သာလမ်း၊ ဒ/၁၁၇၊တံတားဦး

တံတားဦးမြို့နယ်