ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်

အမှတ် ၁၀၀/၁၊ ဝါခင်းကုန်းဘုရားလမ်း၊ ၃၄ လမ်း * ၃၅ လမ်းကြား၊ ၅၆ လမ်း * ၅၇ လမ်းကြား၊ ချမ်းအေးသာဇံ

ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်